Podmínky členství HCM

Obchodování na tržišti HCM je určeno pouze subjektům, které jsou jeho členy. Členem tržiště HCM se žadatel stává na základě uzavření registrační smlouvy. Člen realizuje své činnosti na tržišti HCM prostřednictvím účastníků, kteří za něj na tržišti HCM obchodují.

Součástí registrační smlouvy jsou i definice oprávnění k podávání pokynů člena, které rámcově vymezují, ve kterých obchodních sekcích může člen nabízet nebo poptávat zdravotní péči v rámci tomu určených lokalit.

Obecné podmínky členství

  • Členem tržiště HCM může být pouze právnická nebo fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k poskytování služeb, se kterými chce na tržišti HCM obchodovat. Tato podmínka je platná pro ty činnosti, pro které právní úprava platná v ČR toto oprávnění předepisuje.
  • Členem tržiště HCM se muže stát právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela s provozovatelem tržiště HCM registrační smlouvu.
  • Členem tržiště HCM nemůže být právnická nebo fyzická osoba, vůči jejíž majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zamítnut pro nedostatek majetku, a to po dobu tří let po skončení tohoto řízení.
  • Členem tržiště HCM nemůže být ani taková osoba, proti jejímuž majetku je veden výkon rozhodnutí, je v úpadku, nebo je jinak zásadním způsobem ohrožena její majetková stabilita.
  • Po celou dobu členství musí být člen schopen vypořádat jím na tržišti HCM uzavřené kontrakty.

Vznik členství

  • Členství na tržišti HCM vzniká na základě uzavření registrační smlouvy mezi žadatelem o členství a provozovatelem tržiště HCM.
  • Na vznik členství není právní nárok.