Pravidla obchodování

Obchodování na tržišti HCM probíhá kontinuálně 24 hodin 7 dní v týdnu s výjimkou časů, které jsou nutné k údržbě systému, o kterých jsou členové tržiště HCM vždy včas dopředu informováni.

Základní principy obchodování

 • Všichni účastníci obchodování na tržišti HCM jsou povinni dodržovat Obchodní podmínky, které jsou součástí registrační smlouvy.
 • V případě ohrožení či narušení průběhu obchodování na tržišti HCM účastníkem obchodování je provozovatel tržiště HCM oprávněn přijmout taková opatření, aby k narušení obchodování nadále nedocházelo. O těchto opatřeních je povinen provozovatel neprodleně informovat všechny členy tržiště HCM.
 • Účastníci obchodování na tržišti HCM jsou povinni uzavírat kontrakty v souladu se zásadami poctivého obchodního styku a vědomě nepoškozovat ostatní účastníky obchodování ani jiné třetí osoby.

Pokyn na tržišti HCM

Obchodování na tržišti HCM probíhá prostřednictvím pokynů ke koupi a pokynů k prodeji, které jsou oprávněni podávat pověření uživatelé - obchodníci jednotlivých členů tržiště HCM. Dva základní typy pokynu jsou:

 • Nabídka - pokyn k prodeji
 • Poptávka - pokyn ke koupi

Dalšími parametry pokynu jsou především:

 • Jednoznačný kód a název obchodovaného produktu
 • Kapacita obchodovaných služeb mebo množství obchodovaného produktu rozdělená v čase
 • Lokality platnosti pokynu
 • Cenové podmínky

Podávání pokynů

 • Pokyny jsou oprávněni podávat jen registrovaní obchodníci, a to na produkty těch obchodních sekcí, které byly povoleny odpovídajícímu členu tržiště HCM v definovaných lokalitách.
 • Pokyny lze podávat kdykoliv v době provozu tržiště HCM.
 • Každý pokyn musí obsahovat všechny povinné položky, jinak nebude přijat do obchodování.
 • Při podání protipokynu (reakce na již podaný pokyn) je možné měnit pouze jeho kapacitu, a to maximálně do výše v které ještě nebyl podaný pokyn uspokojen, a dále vybrat konkrétní lokalitu plnění kontraktu.

Uzavření kontraktu

 • K uzavření kontraktu dochází podáním protipokynu na již existující pokyn. Obchodník podávající protipokyn tak plně akceptuje podmínky nabídky nebo poptávky definované pokynem, na který reaguje.
 • Pokud po podání protipokynu není původní pokyn uspokojen zcela, dojde ke změně kapacity tohoto pokynu na jeho dosud neuspokojenou část.
 • Pokud je po podání protipokynu původní pokyn zcela uspokojen, dojde k jeho vyřazení z nabídky a poptávky.
 • Výsledkem uzavření kontraktu je automatizované vytvoření Potvrzení o uzavření kontraktu, které je v elektronické podobě k dispozici oběma stranám kontraktu.

Vypořádání kontraktu

 • Potvrzení o uzavření kontraktu obsahuje základní parametry dohodnuté v pokynech, které jsou pro obě smluvní strany závazné.
 • Vlastní fyzické vypořádání (poskytnutí služby či dodávka obchodovaného zboží) a finanční vypořádání je prováděno mimo tržiště HCM.