Základní poslání a popis tržiště HCM

Tržiště zdravotní péče HCM CR vzniklo na základě obecné snahy zavádět do segmentu Zdravotnictví nové progresivní metody práce s maximálním využitím nejmodernějších informačních technologií. Hlavním cílem tržiště HCM je umožnit svým členům jednoduchým způsobem nakupovat resp. prodávat služby či produkty, které potřebují ke svému předmětu podnikání a tím přispět i k lepší cenotvorbě za tyto produkty a služby, a to na základě porovnávání nabídky s poptávkou.

Základní popis tržiště HCM

Elektronické tržiště zdravotní péče HCM CR je založeno na členském principu a je určeno pro všechny subjekty z oblasti zdravotnictví. Slouží k uzavírání kontraktů mezi odběrateli (např. zdravotní pojišťovny, odběratelé léčiv a zdravotnického materiálu) a poskytovateli (nemocniční zařízení, ambulantní zařízení, distributoři léčiv a zdravotnického materiálu) zdravotní péče.

Tržiště je rozděleno do tří základních sekcí, a to sekce Zdravotní služby, sekce Zdravotnický materiál a sekce Léčiva. Systém funguje na obdobném principu jako například burza. To znamená, že tržiště je centrálním místem, kde se potkává nabídka zdravotní péče s poptávkou, a pokud si vzájemně odpovídají ve svém typu, objemu, ceně a zejména požadované kvalitě, dochází k uzavření kontraktu.

Tento systém je přínosný i z pohledu poskytování informací o cenách zdravotní péče, které do dnešního dne nebyly veřejně známy. Tyto informace jsou však určeny pouze pro členy Tržiště, pokud nebude rozhodnuto jinak.

Tržiště HCM poskytuje svým členům komfortní a intuitivní prostředí přehledného systému, který jim umožní nakupovat, resp. prodávat zdravotní péči efektivněji a rychleji než doposud.

Systém tržiště HCM vychází z aktivní role zdravotních pojišťoven i poskytovatelů zdravotní péče, kteří budou mít zájem dohodnout si rámcové podmínky poskytování služeb na určitý časový horizont dopředu.

Tržiště HCM může být přínosem i pro pojištěnce zdravotních pojišťoven jakožto příjemce zdravotní péče. Tržiště umožňuje, aby zdravotní pojišťovny mohly pro své pojištěnce zajišťovat i doplňkové služby, které dnes standardně nabízeny nejsou, a tím přispět i ke zlepšení jim poskytovaných služeb. Jako příklad lze uvést například nasmlouvání balíčku služeb k porodu, který může obsahovat i nadstandardní pokoj pro rodičku nebo možnost přítomnosti partnera u porodu.

Vlastnosti tržiště HCM

Tržiště HCM je založeno na členském principu, což znamená, že do systému mají přístup pouze oprávněné osoby člena tohoto tržiště, tzv. obchodníci. Jejich prostřednictvím bude člen moci nabízet, resp. poptávat zdravotní péči na tržišti HCM. Počet těchto osob není ze strany provozovatele tržiště HCM nijak omezen.

Pro každého člena je v systému evidován rámcový rozsah zdravotní péče, kterou může poptávat, resp. nabízet. Některé subjekty, např. nemocniční zařízení mohou mít povoleno zdravotní péči jak nabízet (poskytování zdravotních služeb), tak i poptávat (dodávka léčiv, dodávka zdravotnického materiálu).

Každá zdravotní služba či zboží, které je na tržišti možno nabízet či poptávat, se nazývá produkt. Lze definovat i složené produkty vytvořené z více jednotlivých produktů, které je možné na tržišti HCM nakupovat i samostatně. Tvorba a definice produktů je v kompetenci Výboru pro obchodování.

Způsob obchodování na tržišti HCM

Nabídka, resp. poptávka zdravotní péče se do systému vkládá pomocí pokynu, ve kterém jsou specifikovány její základní parametry.

Pokud zadané parametry pokynu, který byl do systému vložen, vyhovují jinému členovi, který je připraven je akceptovat, má tento člen možnost podat protipokyn, na základě čehož dojde k uzavření kontraktu.

Z toho vyplývá, že hlavní role tržiště HCM je být centrálním místem, kde se potkává nabídka zdravotní péče s poptávkou, a pokud si vzájemně odpovídají ve svém typu, objemu, ceně a zejména požadované kvalitě, dochází k uzavření kontraktu.

Zajištění fyzického a finančního vypořádání dohodnutých kontraktů je v režii jednotlivých stran, které spolu kontrakt uzavřely. Tržiště HCM pouze dohlíží na dodržování plnění ujednané v kontraktech. V případě nedodržení kontraktu se postupuje dle Sankčního řádu HCM, který je schválen Řídícím výborem HCM.

Systém tržiště HCM je svým členům k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu s výjimkou časů, které jsou nutné k údržbě systému, o kterých budou členové vždy včas dopředu informováni.